БИО-БИБЛИОГРАФИЯ на трудовете на     проф. д-р Йордан Шопов
14.09.1930 г.          Роден в гр. Петрич.
1952 г.Завършва специалност История в Софийския университетФилософско-исторически факултет.

1959-1962 г.          Инспектор по история при ОНС в Благоевргад.
1962 г.Асистент по Методика на преподаването на история във Философско-историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски'4

1965 г.                   Старши асистент.
1967 г.                   Специализира в Московския държавен университет.
1969 г.                   Главен асистент.
1973 г.                   Свободна аспирантура в СУ.
1973 г.Кандидат на историческите науки с кандидатска дисертация:                  „Фашизмът и българското училище през Втората световна война".
1976 г.Доцент по Методика на обучението по история, Исторически факултет, СУ„Св. Климент Охридски". 1980-1995 г.        Главен научен ръководител на Международния семинар на тема: „Формиране и функциониране на историческото съзнание".
1984-1995 г.         Ръководител на катедра „Архивистика и помощни исторически дисципли­ни".
1984-1987 г.         Директор на Учителския институт „Л. Ст. Каравелов", Кърджали.    1984-1990 г.         Председател и член на комисията при МНП за съгласуване на учебниците по
                                 история със СССР, ГДР, Австрия, Югославия, Чехословакия,
Полша и Унгария.
1985-1995 г.          Главен редактор на сп. „История и обществознание",  впоследствие сп., Дстория".
1987-1990 г.          Заместник-декан на Историческия факултет.
1990 г.Избран за професор с хабилитационен труд: „Дидактическите     проблеми на историята".
1995-1999 г.           Декан на Историческия факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски".
1995-2003 г.          Член на Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски".
Отличия:
1961 г.Награден с орден „Кирил и Методий", II ст,
1984 г.Награден с орден „Кирил и Методий", I ст.
Четени курсове в Софийския университет „ Св. Климент Охридски "\
От 1969 г.            Общ курс по Методика на обучението по история.
1978-1979 г.         Теория на обучението по история в средните и полувисши учебни заведения.
1979-1981 г.         Методика и технически средства на обучението.
1981-2004 г.    Дидактика на историята.
Четени курсове в Югозападния университет „Неофит Рилски":
От 1995 г.            Методика на обучението по история.
От 1995 г.            Дидактика на историята.
2000-2005 г.         История на българската държава и право.


                              1958
I.„Онагледяване на обучението по история". - И с т. и география, 1958, № 2, 58-61.
Рец. за: Якимоеа, В> Онагледяване на обучението по история. С, Нар. просв., 1957.

                              1962
2* За използуване на художествената литература за комунистическото възпитание при обучени­ето по история. - И с т. и география, 1962, № 3, 25-28.

                              1963
3.Използуване на исторически документи при изучаване съпротивителното движение и соци­ алистическата революция у нас. - И с т. и география, 1963, № 4,48-53.
                              1964
4 Липецкият опит и изводи за обучението по история. - И с т. и география, 1964, № 4, с. 22.
                               1965
5.Героични години. Из участието на прогресивните ученици в борбата против фашизма по време на Втората световна война. С, ЦК ДКМС, 1965. 74 с.
6.За активна и самостоятелна работа на учениците при обучението по история. Сб. статии. С, Нар. просвета, 1965. 192 с.
7.Същност и видове самостоятелна работа в уроците по история. - И с т. и география, 1965, №1,с. 15.

                               1967
8.[Рецензия] - И с т. п р е г л., 1967, № 2, 119-127.
Рец. за: Попова, Н. Повишаване ефективността на обучението по история. С, 1963.

                               1969
9.Въпроси на учебно-възпитателната работа по история. Методически сборник в помощ на учителя от началното и средно училище. Ч. 1-2. С, Нард. просв., 1969. 300 с. с ил.
Съавт.: Г. Георгиев, Хр. Христов, П. Коледаров.
10. Илинденското въстание 1903 г. С, Държ. воен. изд., 1969. 248 с.
Съавт.: Г. Георгиев.
II. (Рецензия] - И з в. Държ. архиви, 17, 1969, 338-342.
Рец. за: Делчев, Г. Писма и други материали. Състав. Д. Косев. С, 1967. 348 с.

                               1970
12.Към въпроса за използуване на текстовете в обучението по история. - И   с т. и основи на комунизма, 1970, № 3, 33-39. Съавт.: Г. Георгиев.
13.Текстът в обучението по история. - У ч и т. дело, № 13, 17 февр. 1970.

                               1971
Даме Груев. (1871-1906). -В: Бележити българи. Т. 4. С, 1971, 463-474.
Индивидуализация и диференциация на обучението по история. -В:Проблемина обучението по история. Кн. 1. С, 1971,47-92.
Някои дидактически концепции в учебника по Нова история за VIII клас. - И с т. и основи на комунизма, 1971, № 5,40-45.

                               1972
Спомени на Дамян Груев и Яне Сандански. (По Л. Милетич). Състав.: Йордан Шопов и Георги Георгиев. С, Държ. воен. изд., 1972. 126 с.

Съвременни принципи и постановки за структуриране на урока по история. С, Изд. СУ
„Св. Климент Охридски". Отдел за следдипломна квалификация, 1972. Офс. изд.
Нови постановки за изработване на учебните програми по история за средните училища. - И с т. и основи на комунизма, 1972, № 1, 10-18.
Съавт.: Георги Георгиев.
20.Структуриране на урока по история. -Векове, 1972, № 4, 57-63.
1973
21.История на България. Книга за учителя [от средното училище]. Метод, помагало. С, Нар.
просв., 1973. 344 с.
Съавт.: Георги Георгиев, Златка Станчева.
Основнме направления в развитии теории и методики обучения по истории в Народной
Республике Болгарии 1944-1973 гг. (Доклад) V Международного симпозиума по вопросам
обучения истории в социалистических странах. СССР - Москва и Ленинград, 15-22 октября
1973. С, 1973. 40 с. Офс. изд.
Септемврийското народно антифашистко въстание през 1923 г. - И с т. и основи на кому­низма, 1973, № 4, 13-17.
1974
Основни насоки в развитието на теорията и методиката на обучението по история (1944-
1973 п). - В: П р о б л е м и на обучението по история. Кн. 5. С, 1974, 5^8,
Първите антихитлеристки акции (сред учениците) в България. -Младеж, 1974, № 7, 22-23.
1975
26.Криза в монархофашистката просветна политика (1943-1944 г.). -Векове, 1975, № 1,
113-119.
Някои мисли за урока-упражнение при обучението по история. - И с т. и основи на кому­низма, 1975, № 3, 18-22.
Проникване на фашизма в средното образование (1934-1939 г.) - И с т. прегл., 1975, № 5,
45-55.
Системата учебни форми по история. - И с т. и основи на комунизма, 1975, № 1, 21-28.
1976
30.Братя в борбата, братя в труда. С, Профиздат, 1976. 170 с.
Съавт.: Ст. Радулов, Ст. Великов, А. Наков, Г. Славов, Зл. Станчева, Г. Георгиев, Т. Даков, Д. Дашков.
31.Някои проблеми на обучението по история в светлината на научно-техническата револю­ция. - И с т. и основи на комунизма, 1976, № 3, 33-39.
1977
Идеологизация на обучението по история. - И с т. и основи на комунизма,   1977, № 6, 3-8.
Формирането на понятията при обучението по история. - И с т. и основи на комунизма,
1977, №2, 19-25.
1978
34.Методика на обучението по история. (Учебник за студенти-историци от ВУЗ). 2. прераб. и
доп. изд. С, Наука и изкуство, 1978. 411 с.
1.изд. 1975. 315 с.
35.Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902-1904. Дипломати­
чески документи. С, Наука и изкуство, 1978. 590 с.
Състав.: Т. Добриянов, Т. Бакалов, Ц. Дойнова, Р. Попов, К. Попова и Й. Шопов,
Из руския печат за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В е к о в е, 1978, № 4,
18-36.
Илинденско-Преображенската епопея 1903 г. По случай 75-год. й - Военно ист. сб.,
1978, №3,26-35.
Илинденско-Преображенското въстание. -Лекц.проп., 1978, № 8, 7-12.
Илинденско-Преображенското въстание. - П о л и т. а г и т., 1978, № 12, 39^5.
Някои особености на историческото познание и тяхното отражение върху обучението по
история. -В.Теорияи практика на обучението по история. Кн. 3. С, 1978, 57-95.
Освобождението на България от османско феодално робство. - Н а ч. образование, 1978,
№2,6-12.
Планирането на учебно-възпитателната работа по история (годишен, тематичен и урочен
план). - И ст. и основи на комунизма, 1978, № 4, 8-14.
Продължение на априлската епопея. -Ар м. комунист., 1978, № 7, 63-67.
1979
Балканските войни 1912-1913 г. и героизмът на българските войни в тях. (За ръководите­ лите на политическите занятия с войниците, матросите и срочнослужещите сержанти). С, Воен. изд., 1979. 32 с. Офс. изд.
Беседи за България. Христоматия (за участниците в звената за политическа просвета в ДКМС). С, Нар. младеж, 1979. 196 с.
Съавт.: Г. Георгиев.
История на Благоевградската окръжна организация на БКП. С, Партиздат, 1979. 500 с. Съавт.: В. Хаджиниколов, К. Пандев, Г. В. Димитров, К. Палешутски, Кр. Воденичаров,
Л. Панайотов, Ст. Германов и П. Галчин.
Уроците-упражнения по история. (Методически насоки). С, Нар. просвета, 1979. 102 с. Офс. изд.
Патриотичното и интернационалното възпитание чрез преподаване на темата „Възникване и развитие на световната социалистическа система". -    Ист. и основи на комунизма, 1979, №5,47-52.
[Рецензия] -Военноист. сб., 1979, №1,180-186.
Рец. за: Македония. Сборник от документи и материали. С, 1978. 822 с.
1980
50. История на България. Учебник за VII кл. на училищата за глухи деца. 2. изд. С, Нар. просв., 1980. 112 с. Съавт.: К. Гугов. 1. изд. 1971. 112 с.
51. Наръчник на екскурзовода. С, 1980.
Съавт.: С. Кираджиев, Г. Георгиев, Р. Донков и др.
52.Лабораторното занятие при обучението по история. -В:Теорияи практика на обучени­ ето по история. Кн. 4. С, 1980, 109-127

1981
Обучении истории и формирование активной жизненой позиции у учащихся. Благоевград, 1981.
Родинознание. Ръководство за учителя на IV кл. [на ЕСПУ]. С, Нар, просвета, 1981. 156 с. Съавт.: П. Дражев, Г. Гавраилов, П. Пенчева, М. Бояджиева.
Историческото краезнание в условията на училищния живот. - В:Материалиот Втора­ та републиканска среща на младите краеведи, 1-3 юли 1980, В. Търново. С, 1981.
Националноосвободителното движение след Освобождението. - В о е н н о и с т. с б., 1981, №4,143-158.
Обучението по история и формирането на активна жизнена позиция. -В: Обучението по история и формирането на активна жизнена позиция. С, МНП, 1981.
Юбилейните педагогически четения и усъвършенствуването на учебния процес по исто­ рия. - И с т. и обществозн., 1981, № 4-5, 24-29.
Юбилеят на Българската държава. - Н а ч. образование, 1981, N0 2, 5-10.
Е(ис1е$ е1 епзещпетеп! ишуегзкакез $иг Пизйиге Ви1§аге. - Е1. Ь а 1 к., 1981, N 2, 153-155.
1982
История на България. Ръководство за учителя [на] X клас. С, Нар. просв., 1982. 120 с.
Насоки за усъвършенствуването на учебно-възпитателната работа по история. С, МНП, 1982. 52 с.
63.Въстанието в Македония и Одринско през 1903 г. и неговите названия. - В: П ъ р в и меж­ дународен конгрес по българистика. София 23 май-3 юни 1981. Доклади. Социални и рево­ люционни движения в България. Т. 1. Националноосвободително движение ХУ-ХХ век. С, 1982,568-576.
64.[Рецензия] - И с т. и обществозн., 1982, № 2, 62-64. Рец. за: Цветкова, Б. Село Смилево, Битолско в националнореволюционното движение. С, 1979.
1983
Илинденско-Преображенското въстание 1903 година. Материали за изготвяне на доклади и беседи по случай 80-годишнината от избухването на Илинденско- Преображенското въста­ ние. С, ОФ, 1983. 64 с.
Илинденско-Преображенското въстание 1903 година. Хронология. Състав.: Йордан Шо­ пов и др..С, П. Берон, 1983. с.174
Автори: Л. А. Панайотов, Йордан Шопов, Г. Георгиев, Е. Христова, Р. Оманова, В. Буковинова, Ил. Йовков, П. Поппетров, Р. Караганев, Ал. Гребенаров, Т. Колева.
История на България за X клас. С, МНП, 1983. 307 iс.
Съавт. Д. Ангелов и Г. Георгиев..
Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали. Т. 1-2. Със­тав. Любомир Панайотов и Йордан Шопов. С, Наука и изкуство, 1983.
XI. Въстаническо движение в Югозападна Македония (до 1904 г.). 1983. 516 с. - Предговор Йордан Шопов.
X 2. Солунският атентат и заточениците във Фезан. 1983. 1094 с.
69.Процесът на столетието. Лайпциг 1933 г. С, МНП, 1983. Офс изд.
70.Илинденско-Преображенското В о е н н о и с т. сб., 1983, № 3, 38-63.въстание 1903 г. през погледа на европейски дипломати
Съавт.: Милчо Лалков.
71.Искрата на бунта. Вътрешната революционна организация в Македония и Одринско. -
Р о д о л ю б и е, 1983, № 1,44-48.
72.Развитието на методическата мисъл и сп. „История и обществознание". - И с т. и обществозн., 1983, №2, 18-24.
Съавт.: Никола Бояджиев.
Руският печат за Илинденско-Преображенското въстание. -В:Илинденск о-Преобра- женското въстание от 1903 г. Докл. от юбилейната научна сесия, посветена на 75 год. от въстанието. С, 1983, 177-188.
Съвременното социалистическо училище като фактор за формиране на многостранно раз­ вита личност. -В: България 1300. Институции и държ. традиция. Т. 3. С, 1983,. 635-640.
1984
75.История на България: За XI кл. на ЕСПУ. Уч. пособие за свободноизбираема подготовка. Ч. 1.С., 1984. [кор. 1986]
Съавт.: Ст. Радулов и др. 1.изд. 1983.
Свободноизбираема га подготовка за X и XI клас на ЕСПУ. (Брошура). С, 1984. 61 с.
Свободноизбираемата подготовка в ЕСПУ. - И с т. и обществозн., 1984, № 1, 11-19.
Уводни думи. - В: С и л я н о в, Христо. Писма и изповеди на един четник. Спомени от Странджа. От Витоша до Грамос. С, 1984, 5-11.
1985
Методически насоки за работата в школите за активисти на ОФ. С,   НСОФ, 1985.
Българската Екзархия и националноосвободителното движение в Македония и Одринско1878-1912 г. - И з в. Църковно-исторически и архивен институт и централен църковен исто- рико-археологически музей, Т. 3, 1985.
Об уроках-упражнениях. -Преподавании истории в школе (Москва), 1985, № 4, 73-77.
1986
82.Система на учебно-възпитателната работа в 1У-УИ клас. Метод, насоки. С, Нар. просвета, 1986.
Съавт.: Т. Ив. Костадинов, Т. Ст. Даков, Т. Хр. Лингорска, Д. П. Кънчев и др.
Обучението по родинознание в Ш-ІV клас. - Н а ч. образование, 1986, № 5, 37-40.
Педагогическата диагностика на резултатите от учебно-възпитателната работа в IV клас на ЕСПУ. - Н а р. просвета, 1986, № 7, 18-43. Съавт.: Георги Бижков, Димитър Милков, Фелиянка Стоянова, Валентина Капралова
1987
85.Руският печат за въстанието в Македония и Одринско (1903 г.). - Б ъ л г. журналист, 1987, №12,41-44.
1988
Развитие на списание „История и обществознание" в светлината на решенията на Юлския и Ноемврийския пленум на ЦК на БКП от 1987 г. - И с т. и обществозн., 1988, № 1, 32-40.
Учебните програми по история (1878-1982 г.) Ист. И обществозн.,1988, №2,29-44; № 3 , 14-27
1989
88.История. За VI кл. на ЕСПУ 2. прераб. изд. С, Нар. просвета, 1989. 152 с. Съавт.: Л.Зидарова, М. Радева
89.История на България. За X кл. на ЕСПУ. 4. изд, С, Нар. просвета, 1989.
Съавт.: И. Димитров, М. Исусов,
1.изд. 1982.
2.изд. 1985.
3.прераб. изд. 1986.
90.История. Уч. помагало за свободноизбираема подготовка в X кл. на ЕСПУ. С, Нар. просв., 1989. 176 с. Съавт.: Д. Ангелов, Г. Георгиев, П. Ангелов.
~~ 1. изд. 1986.
91.Историята през погледа на философа. - И с т. и обществозн., 1989, № 1, 57-61. Рец. за Стоянов, Ж. История и общество. С, Наука и изкуство, 1987
1990
92.История на България. За VI кл. на училищата за глухи деца. 3. изд. С, Просвета, 1990. 77 с. Съавт.: Бети Давидова и Мария Симеонова.
1.изд. 1983.
2.изд. 1987.
Обучението по история (в училище) в прехода от тоталитаризма към демокрацията. - И с т. и обществозн., 1990, № 2,45-53.
Ще учим ли учениците на демокрация [в началното училище]. - Н а ч. образование, 1990, №5,26-32.
Активизиране на самостоятелната познавателна дейност на учениците в обучението по история. - И с т. и обществозн., 1990, № 3, с. 57.
Рец. за: Димова, М. Активизиране на самостоятелната познавателна дейност на учениците в обучението по история. С, Нар. просв., 1988.
1991
96. Дидактически проблеми на историята. Изследване. С, СУ „Св. Климент Охридски", 1991. 324 с.
Националните проблеми и международният статут на България. - И с т., общество, философия, 1991, № 4, 32-38.
Промени в стратегията на историческото образование. - И с т., общество, философия, 1991, №2,32-41.
1992
99.Архивистика и помощни исторически дисциплини. - Г о д. СУ. ИФ, 80, 1992, 187-198. Съавт.: Стефка Петкова.
100.Една нова стъпка в развитието на тестологията в България. - История, 1992, № 5-6, 124-126.
1993
101.Проблеми на обучението по история в училище. С, Унив. изд. „Св. Климент Охридски",1993. 157 с. Съавт.: Марийка Радева, Георги Георгиев, Юри Тодоров, Светослав   Будинов
102.Методика за измерване на историческото съзнание. -В:Променитев историческото съзнание на съвременните поколения. Варна, 1993, 5-8.
1994
103.Учебна тетрадка с тестови задачи по история на България. За VI кл. С, Булвест 2000, [1994]. Съавт.: Мария Радева.

1996
104. Методика на обучението по история. Ч. 1. Курс лекции [за студентите от ЮЗУ. Рилски"-   Благоевград]. Благоевград,Унив. изд. „Неофит Рилски", 1996. 185с
1999
105. Между митовете и историята за Македоно-Одринското въстание от 1903 г. (Размисли по повод 95-годишнината от избухването му). - М а к е д. прегл., 1999, № 1, 45-60.
2003
106. Георгиева, М. Категорично Александър Фол! Разговор с проф. д-р Йордан Шопов за ист. образование. -История, 2003, № 5, 90-91.

107.Жреци на Клио. Изказване на проф. д-р Йордан Шопов пред участниците в научната сесия „Континуитет и промяна в историята". -В:История, образование, континуитет и про­мяна. Сб. в чест на проф. Йордан Шопов. Благоевград, 2003, 7-9.
За него:
Георгиев, Г. Неспокоен дух, бликаща енергия. Доц. Йордан Шопов на 50 години. - И с т. и основи на комунизма, 1981, Ха 1, 61-62.

Приветствие на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" към проф. Йордан Шопов. -История, 1995, № 6, с. 64.

История, образование, континуитет и промяна. Сборник в чест на проф. Йордан Шопов. Благо­евград, Унив. изд. „Неофит Рилски", 2003.

Христова, Н. За проф. Йордан Шопов като жрец на Клио извън храма. - В: И с т о р и я, об­разование, континуитет и промяна. Сборник в чест на проф. Йордан Шопов. Благоевград, 2003,227-228.