ЗА НАС

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" е адвокатско дружество със седалище в гр. София. Млади, високо специализирани и силно мотивирани  адвокати работят в кантората. Приоритетно се практикува в областта на Търговското право, Дружествено право, Гражданско право. Облигационни взаимоотношения н спорове - договорни и преддоговорнн взаимоотношения, Застрахователно прало, Трудово и осигурително право, Административно право, Авторско право. Вещно право и т.н. Дейностите на кантората са силно насочени в сферата на чуждестранните инвестиции, строителството, недвижимите имоти, интелектуалната собственост, процесуално представителство и арбитраж, "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" работи като консултант, както извън съда, така и осъществява представителство по всички дела. Предоставяните правни услуги може да са пълно правно обслужване или по конкретен случаи в зависимост от най-добрата зашита на бнзнес и личните интереси на клиента.

 

 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" има сериозен опит по извършване на необходимите регистрации, представителство, промени и реорганизации на различни правни субекти:

 

* Еднолични търговци;

* Събирателни и Командитни дружества;

* ООД;

* АД;

* Обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури и др.;

* Клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" има сериозен опит ПО Търговски сделки и договори. Фирмата ни е специализирана в изготвяне на различни видове търговски договори, насочени към защита правата и интересите на нашите клиентите:

 

- Договори за покупко-продажба;

- Договори за лизинг;

- Франчайзингови договори, комисионни договори;

- Договори за консигнация;

- Спедиционни договори;

- Договори за превоз;

- Упълномощавания;

- Подготовка   на   различни   фигури   на   договорно   търговско   представителство

(упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски

представители и посредници).

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" има сериозен опит в:

 

• Ликвидация на търговски дружества;

• несъстоятелност и оздравяване на предприятия;

• сделки с търговски предприятия;

• консултации по търговски сделки и изготвяне на договори;

• инвестиции;

• консултации по приватизационни сделки и постприватизационни проблеми;

• консултации по банкови сделки и сделки с ценни книжа

• ликвидация на търговски дружества

 

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ОБЛИГАЦИОННИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" има професионалните знания и умения на екипът от специалисти, който покрива значителна част от клоновете в гражданското право:

• процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни

инстанции и изпълнителни производства;

• консултации по сделки по ЗЗД и изготвяне на договори;

• консултации по нотариални производства и изготвяне на нотариални актове;

• консултации по вещноправни и реституционни въпроси;

• регистрация на Жилищно строителни кооперации;

• регистрация на кооперации;

• регистрация на юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации,

партии/;

• консултации по семейноправни въпроси;

• изготвяне и откриване на завещания и консултации по наследственоправни

въпроси;

• изготвяне на пълномощни.

 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" на застрахователния пазар и като използваме натрупания от нас до момента богат консултантски опит, сме в състояние да предоставим комплексно обслужване на застрахователните компании, включващо:

 

-Учредяване и регистрация на застрахователни дружества;

-Защита на интересите на застрахователните компании:  изготвяне на общи и

специални условия, предложения, полици, тарифи, инструкции и други документи по

администриране на различни видове застраховки;

П Подготовка на специфични застрахователни продукти, изготвяне на съзастрахователни и презастрахователни договори;

-Реализиране на регресна и пряка отговорност към трети лица.

 

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" за да е в състояние да предостави нълна защита на интересите на корпоративните си клиенти - работодатели от различен мащаб, е натрупала значителна практика при разрешаването на проблеми, свързани с трудовите правоотношения и общественото осигуряване. Ето защо сме в състояние да съдействаме на фирми от всички сфери на бизнеса при:

 

-Правна защита на работодателите, включително и представяне пред съда;

-Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;

-Пълно обслужване на интересите на работодателя;

-Консултации   по   промените   на   законодателството, третиращо   социалното осигуряване;

-Оптимизиране на отрицателните парични потоци, свързани с осигурителните вноски, т.н

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

АДВОКАТСКА  КАНТОРА  "ЛЕКС  ЕНД ДЖЪСТИС"  има  познанията да обслужва клиенти при:

 

-Наличие на проблеми, свързани с административните производства (производства

по молби, жалби и други пред различни административни органи);

-Обжалване (по административен ред и съдебно) на индивидуални административни

актове или откази за издаване на такива актове;

-Обжалване  на наказателни  постановления,  издадени  по  реда на  Закона за административните нарушения и наказания и др.

• обжалване на административни актове;

• консултации и изготвяне на тръжна документация по Закона за обществените

поръчки;

• консултации и представителство на чуждестранни граждани по Закона за

чужденците в Република България;

• консултации във връзка с териториално устройствени планове и разрешения за

застрояване;

• консултации в областта на данъчното право;

 

 

ГЛАВНИ АНГАЖИМЕНТИ:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" в сферата на недвижимите имоти предоставя пълен комплекс услуги предимно на чуждестранни клиенти в следните дейности:

          1. Подготовка и извършване на всякакви сделки с недвижими имоти;

          2. Намиране на подходящ имот в страната съгласно предварително зададени критерии;

          3. Провеждане на преговори и представителство на клиента;

          4    Проучване правния статус на даден имот;

          5     Данъчни и други консултации, свързани с имота;

          6.   Получаване на банкови кредити за закупуването на имоти;

          7.   Придобиване на земя;

          8.   Строителство /ЗУТ, ФИДИК и пр./.

 

 

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" в областта на правото на интелектуална собственост има съществен опит в:

-Цялостна защита на авторите и притежателите на патенти;

-Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България;

-Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт;

-Комплексни лицензионни договори;

-Цялостна защита на правата върху интелектуална собственост.

 

 

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ЛЕКС ЕНД ДЖЪСТИС" е експерт в защитата правата и интересите на своите клиенти чрез:

 

-Представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни

органи;

-Водене на съдебни дела и процесуално представителство;

-Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на

чуждестранни съдилища на територията на Република България;

-Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на спорове.